KGFB - 2023 myClubjáték az élet!chatelj!olvasni jódivatolj!
Egyéni keresés

A hg­b a he­mog­lo­bin rö­vi­dí­té­se. A he­mog­lo­bin a vö­rös­vér­tes­tek al­ko­tó­ele­me, fel­ada­ta az o­xi­gén meg­kö­té­se és szál­lí­tá­sa.

hirdetés

A hg­b vagy he­mog­lo­bin a vö­rös­vér­sej­tek­ben ta­lál­ha­tó fe­hér­je, mely o­xi­gént szál­lít. Egy vér­vizs­gá­lat­tal könnyen ki­de­rít­hető a he­mog­lo­bin­szint. A túl­zot­tan a­la­csony vagy ma­gas ér­ték szá­mos be­teg­ség tü­ne­te le­het, töb­bek kö­zött a le­u­ké­mi­á­é vagy vér­zé­keny­sé­gé.